Převody  ordinací z OSVČ na Společnost s ručením omezeným a jejich prodej

Ve vašem zastoupení zajistíme na základě sepsané smlouvy příkazní převedení vaší ordinace na s.r.o. na klíč

popřípadě její prodej

 

Pouze stručně základní potup (pod každou položkou je více činností):

Informování zdravotních pojišťoven, s nimiž má lékař uzavřenou smlouvu a předjednání zamýšleného převodu.

Sepsání nových smluv se všemi dodavateli a zaměstnanci na nově vzniklé s.r.o

Založení společnosti s ručením omezeným (jednání u notáře)

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Zajištění všech požadovaných dokumentů pro vydání Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb včetně vypracování a schválení nového provozního řádu krajskou hygienickou stanicí

Získání Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro nové zdravotnické zařízení - (na odboru zdravotnictví na Magistrátu hl. m. Prahy).

Doplnění předmětu podnikání společnosti zapsaný v obchodím rejstříku o provozování nestátního zdravotnického zařízení v určitém oboru

Uzavřít nové smlouvy s pojišťovnami

Založení účetnictví

Prodej ordinace ( OSVČ i s.r.o. )